KickBack fra Santander er et fordelsprogram som tilbys av Santander Consumer Bank AS (Santander) i samarbeid med KickBack AS (KickBack), til kunder som har et gyldig kredittkort utstedt av Santander. KickBack fra Santander innebærer at brukeren opptjener poeng ved kjøp av varer og tjenester hos nettbutikker som er tilknyttet fordelsprogrammet. Det er en forutsetning for bruk av fordelsprogrammet at betaling av varer og tjenester skjer med kundens Santander-kredittkort.

Ved å ta i bruk tjenesten KickBack fra Santander aksepterer kunden Vilkår for bruk av KickBack fra Santander.

Definisjoner

Kickback: Poeng som opptjenes ved kjøp av varer og tjenester betalt med kredittkort fra Santander i nettbutikker som er tilknyttet fordelsprogrammet KickBack fra Santander og hvor én Kickback tilsvarer kr 1. Brukeren: Innehaver av Santander-kredittkort som benytter fordelsprogrammet KickBack fra Santander.

Generelt

Vilkårene for bruk av KickBack fra Santander er underlagt den til enhver tid gjeldende kredittavtale fra Santander. Ved eventuell motstrid mellom disse vilkår og kredittavtalen går kredittavtalen foran Vilkår for bruk av KickBack fra Santander. Disse vilkår kan endres med 6 ukers forhåndsvarsel.

Hvem kan benytte tjenesten

KickBack fra Santander kan benyttes av privatpersoner med bostedsadresse i Norge som innehar et gyldig kredittkort utstedt fra Santander.

Prosedyre for bruk av KickBack fra Santander

For at Brukeren skal kunne opptjene Kickback, forutsettes det at Brukeren benytter linkene til fordelsprogrammets tilknyttede nettbutikker som finnes på butikkoversikten på https://santander.kickback.no/butikker. Linkene må benyttes på nytt for hvert kjøp, og det kreves at Brukeren betaler med et Santander-kredittkort umiddelbart etter at Brukeren har benyttet linken på fordelsprogrammets nettsider. Den tilknyttede nettbutikken må bekrefte kjøpet før Kickback godskrives Brukeren. Tiden det tar før et kjøp blir bekreftet vil normalt fremkomme på den aktuelle butikkens side på butikkoversikten på https://santander.kickback.no/butikker.

Oversikt over Kickback-satser og opptjent Kickback

De tilknyttede nettbutikkers Kickback-satser er angitt på oversikten over butikker på http://santander.kickback.no/butikker. Kickback-satsene kan endres uten varsel. Oversikt over opptjent Kickback vil fremkomme på Min Side når Brukeren er logget inn på fordelsprogrammets nettside. Det tas forbehold om feil og mangler som resulterer i manglende utbetaling av Kickback, og KickBack og Santander kan ikke holdes ansvarlig i slike tilfeller. Opptjent Kickback rundes ned til nærmeste hele tall, og beregnes, dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert på fordelsprogrammets nettsider, på bakgrunn av ordreverdi eksklusiv mva, andre avgifter og fraktkostnader.

Utbetaling av Kickback

Opptjent Kickback utbetales etterskuddsvis hver måned til Brukerens tilknyttede kredittkort fra Santander. Oversikt over utbetalt Kickback fremkommer på faktura måneden etter at den blir overført til kredittkortet.

Dersom det er mistanke om misbruk av fordelsprogrammet, kan bekreftet Kickback holdes tilbake i inntil 2 (to) måneder.

Ved avslutning av det tilknyttede kredittkortet fra Santander vil utbetaling av Kickback opphøre samtidig med avslutning av kortet og tilfalle Santander.

Misbruk av fordelsprogrammet og brudd på Vilkår for bruk av KickBack fra Santander

Dersom det foreligger saklig grunn, kan Brukerens tilgang til fordelsprogrammet sies opp uten forhåndsvarsel. Misbruk av fordelsprogrammet anses som bedrageri eller forsøk på bedrageri jfr. Straffelovens paragraf 270, og kan føre til bøter eller fengsel i inntil 3 år. Alt alvorlig misbruk blir politianmeldt og alle IP-adresser loggføres. Ved misbruk eller grove brudd på Vilkår for bruk av KickBack fra Santander som har medført utbetaling til det tilknyttete kredittkortet fra Santander, forbeholder Santander seg retten til å kreve feilaktig utbetalt beløp tilbakebetalt med tillegg av forsinkelsesrenter etter gjeldende satser fastsatt av Finansdepartementet.

Tilbakeføring av utbetalt Kickback

Dersom Brukeren har rettet krav til Santander om tilbakeføring av et transaksjonsbeløp jf. Kredittavtalen del 3 pkt. 16, og dette har ført til utbetaling av Kickback, vil Kickback opptjent fra den aktuelle transaksjonen trekkes fra beløpet som tilbakeføres.

Force Majeure

KickBack og Santander kan ikke holdes ansvarlig for situasjoner som hindrer KickBack fra Santander i å oppfylle sine forpliktelser. KickBack og Santander garanterer ikke at de tekniske løsninger alltid er tilgjengelige, og kan ikke holdes ansvarlig for feil, mangler eller andre problemer i tekniske løsninger levert av KickBack fra Santander, tilknyttede nettbutikker eller tredjepartsleverandører. Sporingen av salg og registreringer gjøres av en uavhengig tredjepart. Det stilles ingen garantier for tilgjengeligheten eller funksjonaliteten til denne sporingen.

KickBack og Santander vil også kunne påberope seg Force Majeure ved eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som KickBack og Santander ikke råder over.

Forholdet til tilknyttede nettbutikker

KickBack fra Santander inneholder linker til en rekke tilknyttede nettbutikker. KickBack fra Santander har ikke ansvar for innholdet, varer, tjenester, tilbud eller informasjon kommunisert av de tilknyttede nettbutikkene. KickBack fra Santander er ikke en part i avtaler som Brukeren inngår med fordelsprogrammets tilknyttede nettbutikker. Det stilles ingen garantier for de tilknyttede nettbutikkene eller varer og tjenester som disse tilbyr.

Personvern

KickBack AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger i KickBack fra Santander. Behandlingen av personopplysningene er regulert av personopplysningsloven, og informasjon om hvordan KickBack AS behandler opplysninger finnes på fordelsprogrammets nettside for personvern, https://santander.kickback.no/personvern.

Opphavsrett og eierskap

Ved bruk av dette fordelsprogrammet erkjenner Brukeren at opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet - foruten eksterne bedrifter, logoer og varemerker - tilhører KickBack AS (NO993389986MVA), om ikke annet er oppgitt. «Kickback» er et registrert varemerke tilhørende KickBack AS. «Santander» er et registrert varemerke tilhørende Santander Consumer Bank AS.
KickBack er ansvarlig for kundeservice for KickBack fra Santander, og alle henvendelser som omhandler fordelsprogrammet skal registreres gjennom kontaktskjema på santander.kickback.no. KickBack fra Santander og tilhørende tjenester eies og drives av KickBack AS (NO993389986MVA), Youngstorget 3, 0181 Oslo.

Overføring av rettigheter og plikter

Dersom samarbeidet mellom Santander og KickBack opphører, kan Santander overføre sine rettigheter og plikter overfor Brukere av fordelsprogrammet til et annet selskap som skal drive fordelsprogrammet videre.